Men vi sinh hữu cơ Duolac Origanic

ThÆ°Æ¡ng hiệu: Đang cập nhật   |   Tình trạng: Còn hàng
560.000₫ 650.000₫
Mô tả đang cập nhật

𝐌𝐄𝐍 𝐃𝐎𝐔𝐋𝐀𝐂 𝐃𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐁𝐄́ - 𝐂𝐚́𝐜 𝐦𝐞̣ 𝐜𝐨́ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝟖𝟎% 𝐡𝐞̣̂ 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐚̆̀𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐫𝐮𝐨̣̂𝐭 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠? 𝐁𝐨̛̉𝐢 𝐯𝐚̣̂𝐲 𝐫𝐮𝐨̣̂𝐭 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢̀𝐚 𝐤𝐡𝐨́𝐚 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐨́ 𝟏 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐚̂́𝐲 𝐚̣ - 𝐒𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐃𝐔𝐎𝐋𝐀𝐂 𝐭𝐢́𝐦 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐞́ 𝐭𝐮̛̀ 1 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̛̉ l𝐞̂𝐧 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚 𝐭𝐨̛́𝐢 𝟏𝟎𝟎 𝐭𝐢̉ 𝐜𝐡𝐮̉𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 - 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐛𝐨̂̉ 𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐢𝐨𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐯𝐚̀𝐨 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐫𝐮𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐞́, 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐡𝐞̣̂ đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐫𝐮𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐞́ 𝐜𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐫𝐨̃ 𝐫𝐞̣̂𝐭. 𝐂𝐚́𝐜 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐧 𝐯𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐦𝐞̣ 𝐀𝐍𝐍𝐀 đ𝐚̃ 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐞𝐦 𝐪𝐮𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚, 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐚̂̀𝐦 𝟐 𝐭𝐢̉ đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟎 𝐭𝐢̉ 𝐤𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 𝐚̣ - 𝐃𝐔𝐎𝐋𝐀𝐂 𝐭𝐢́𝐦 𝐜𝐨́ 𝐯𝐢̣ 𝐜𝐡𝐮𝐚 𝐧𝐠𝐨̣𝐭 𝐝𝐢̣𝐮 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐡𝐮𝐚 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐝𝐞̂̃ 𝐚̆𝐧 𝐧𝐞̂𝐧 𝐛𝐞́ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡. Đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭, 𝐃𝐔𝐎𝐋𝐀𝐂 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐞́𝐧, 𝐜𝐚́𝐜 𝐦𝐞̣ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐛𝐞̂𝐧 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐚𝐲 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨̂ 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝐦𝐚̀ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦 𝐜𝐚́𝐜 𝐦𝐞̣ 𝐧𝐡𝐞́ ✔️𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐈 𝐓𝐈𝐄̂́𝐓 𝐒𝐀̉𝐍 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌: ️-𝐌𝐞𝐧 𝐯𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐮𝐨𝐥𝐚𝐜 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐞́ 𝐭𝐮̛̀ 𝟖 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐞̂𝐧 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐮̉𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐬𝐚𝐮: - 𝟔𝟕% 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐋𝐚𝐜𝐭𝐨𝐛𝐚𝐜𝐢𝐥𝐥𝐮𝐬_𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚𝐫𝐮𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨𝐜𝐨𝐜𝐜𝐮𝐬_𝐟𝐚𝐞𝐜𝐢𝐮𝐦: 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐪𝐮𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐡𝐨́𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐫𝐮𝐨̣̂𝐭. 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐡𝐨́𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐱𝐨̛ 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐡𝐨̛𝐧, 𝐜𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀ 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐡𝐨́𝐚 𝐧𝐡𝐮̛ đ𝐚̂̀𝐲 𝐡𝐨̛𝐢, 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐛𝐮̣𝐧𝐠. -𝟑𝟑% 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐁𝐢𝐟𝐢𝐝𝐨𝐛𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫𝐢𝐮𝐦_𝐥𝐨𝐧𝐠𝐮𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐁𝐢𝐟𝐢𝐝𝐨𝐛𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫𝐢𝐮𝐦_𝐁𝐫𝐞𝐯𝐞: 𝐜𝐨́ đ𝐚̣̆𝐜 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐦, 𝐛𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐛𝐚̀𝐨 𝐥𝐨́𝐭 𝐦𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐞́ 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐨̂́ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐡𝐚̣𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 đ𝐨̛̃ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐞̂́ 𝐛𝐚̀𝐨 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡, 𝐜𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐫𝐨̂́𝐢 𝐥𝐨𝐚̣𝐧 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐡𝐨́𝐚 𝐨̛̉ 𝐭𝐫𝐞̉.

Công dụng của men Duolac xanh than

  • Men phù hợp với các bé từ 1 tháng.
  • Thành phần organic hữu cÆ¡ với 4 chủng lợi khuẩn tá»± nhiên giúp loại bỏ tất cả các vấn đề tiêu hóa, thúc đẩy mạnh mẽ hệ miễn dịch, kích thích bé ăn ngon và hấp thụ tốt. Các bằng chứng lâm sàng cho thấy, các bé cải thiện nhanh chóng khả năng hấp thụ cÅ©ng nhÆ° sức đề kháng từ khi sá»­ dụng Duolac.
  • Ngày uống 1 gói trong 30 ngày
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
0919123885